Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

iwilltrytofixyou
10:25
8882 5a0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
iwilltrytofixyou
10:24
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool viaphilomath philomath
iwilltrytofixyou
10:23
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viarational rational
iwilltrytofixyou
10:23
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viarational rational
iwilltrytofixyou
10:23
9808 365e
10:22
9228 d339
Reposted fromitslikerufus itslikerufus via100suns 100suns
iwilltrytofixyou
10:22
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna via100suns 100suns
iwilltrytofixyou
10:13
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool via100suns 100suns
iwilltrytofixyou
10:11
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viarawwwr rawwwr
iwilltrytofixyou
10:11
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr

July 02 2015

iwilltrytofixyou
13:49
8214 b017 500

July 01 2015

iwilltrytofixyou
13:34
0959 a660
Reposted fromhalfjohn halfjohn viamef2106 mef2106
13:16
7199 7478
Reposted fromamatore amatore viamef2106 mef2106
iwilltrytofixyou
13:10
3570 c745 500
Reposted fromboromir boromir viahopefulness hopefulness
iwilltrytofixyou
13:10
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viawodolanka wodolanka
iwilltrytofixyou
13:09
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viahopefulness hopefulness
iwilltrytofixyou
13:08
1231 a885 500
Reposted frompeper peper viapannax pannax
iwilltrytofixyou
13:07
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viamentispenetralia mentispenetralia
iwilltrytofixyou
12:29
3996 0c59 500
iwilltrytofixyou
12:26
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaschattenreich schattenreich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl